O webe
ocenovanie-firiem.sk je stránka o témach tykajucich sa akychkoľvek aspektov oceňovania.
Kategórie

5 dôvodov prečo oceniť svoju spoločnosť

Dôvodov prečo si nechať oceniť svoju spoločnosť je mnoho. Nasledujúci prehľad uvádza najčastejšie.

1. Transakčné dôvody ( predaj / kúpa spoločnosti )

-         kupujúcemu ocenenie povie aká je najvyššia cena, ktorú môže za firmu zaplatiť,

-         predávajúcemu ocenenie povie aká je najnižšia cena, za ktorú môže firmu predať.

2. Štatutárne dôvody

Tieto dôvody sú stanovené regulačnými orgánmi a sú zakotvené v legislatíve a vo vyhláškach. Samotné ocenenie pre tieto daňové, účtovné, regulačné a iné účely podlieha regulácii týkajúcej sa postupov, metód a oprávnenia ho vykonať. V prostredí slovenskej legislatívy sú to napríklad tieto dôvody:

-  Fúzie spoločnosti – určenie výmenných pomerov fúzovaných spoločností.

-  Rozdelenie spoločnosti.

-  Transakcie medzi spriaznenými osobami a nepeňažné vklady.

-  Zmena právnej formy spoločnosti.

-  Verejná ponuka a uvedenie spoločnosti na burzu.

-  Povinné ponuky a delisting – spoločnosti obchodujúce a obchodované na burze majú povinnosť ocenenia vyplývajúce zo získania majoritného podielu, prípadne stiahnutia sa z burzy.

-  Likvidácia spoločnosti.

3. Súdne spory

Ocenenia firiem pre súdne spory sú špecifickou kategóriou. Podliehajú súdnoznaleckej legislatíve a vykonávajú ich oprávnené osoby. O ocenenie firiem môžu požiadať obe strany sporu, prípadne znalca môže určiť súd. Dôvodom môže byť spor medzi vlastníkmi spoločnosti, spor s veriteľom spoločnosti, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a iné.

4. Ekonomické dôvody

- Alokácia kúpnej ceny ( Purchase price allocation – PPA ) – tento typ ocenenia je vyžadovaný z účtovných dôvodov. Určuje sa reálna trhová hodnota (Fair Market Value) kúpenej spoločnosti, pričom sa oceňujú hmotné aj nehmotné aktíva.

- Ocenenie pre veriteľov ( banky, leasingové, mezzaninové a iné spoločnosti ) z dôvodu určenia hodnoty záložného práva a  posúdenia návratnosti dlhu.

- Kúpa a predaj akcií firiem na burzách – v tomto prípade ocenenie pomáha pri investičných rozhodnutiach, pomáha určiť podhodnotené a nadhodnotené akcie spoločností.

- Kompenzačné a odmeňovacie schémy – ocenenie podnikov, resp. výrobnej jednotky môže byť fundamentom pre kvantifikovanie tvorby hodnoty a určenie odmien manažérov a zamestnancov.

- Strategické plánovanie a strategické rozhodnutia –  tento typ ocenenia firmy sa spravidla stáva podkladom pre ďalšie manažérske rozhodnutia.

5. Osobné dôvody

Vás nezaujíma hodnota vašej spoločnosti? :-)

Zdieľaj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Leave a Reply

?>