• Stanovenie hodnoty obchodných podielov, akcií, majetku spoločnosti alebo jej časti pre účely kúpy alebo predaja
  • Ocenenie súkromnej praxe (napr. advokátskej kancelárie, lekárskych ambulancií a pod.)
  • Stanovenie reálnej hodnoty v súlade s národnými a medzinárodnými účtovnými štandardami (alokácia kúpnej ceny, impairment testovanie a pod.)
  • Oceňovanie majetku a duševného vlastníctva
  • Poradenstvo pri zvyšovaní hodnoty podniku
  • Vytvorenie podnikateľského plánu pre účely manažérskeho rozhodovania a účely financovania
  • Príprava štúdií uskutočniteľnosti (feasibility study), analýza scenárov a zhodnotenie strategických alternatív
  • Príprava finančných analýz, analýz nákladov a synergických efektov
  • Finančné modelovanie a cash flow modely
  • Úverové poradenstvo