„Hodnota Vašej spoločnosti pre akcionárov/spoločníkov sa nachádza v intervale:“

„Výsledok ocenenia je len orientačný a nezohľadňuje všetky špecifiká oceňovanej spoločnosti, ktoré môžu mať dopad na jej hodnotu. Z tohto dôvodu nie je možné brať výsledok ocenenia ako akýmkoľvek spôsobom záväzný a smerodajný. Pre bližšie informácie ohľadom ocenenia spoločnosti kliknite tu."
Výkaz ziskov a strát
Tržby z predaja tovaru (604, 607) r.01
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) r. 05
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) r. 02
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) r.09
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Služby (účtová skupina 51) r. 10
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Osobné náklady súčet r. 12
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Dane a poplatky (účtová skupina 53) r. 17
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam r. 21
(očakáva sa kladné alebo záporné čislo)
toto pole je povinné!
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r. 22
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Ostatné náklady na hospodársku činnosť r. 23
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Súvaha
Finančné účty súčet r.055
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Bankové úvery súčet r.118
(očakáva sa kladné čislo)
toto pole je povinné!
Sektor podnikania
(niektorá položka musí byť vybratá)